คำชี้แจง ขั้นตอนการรับสมัครสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 15 มีนาคม 2566

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คู่มือ

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. เข้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน http:// winitsuksa.ws.ac.th แล้วเลือก รับสมัครสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตามขั้นตอนที่กำหนด

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลให้ถูกต้อง

3. ให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ รูปถ่ายนักเรียน และ ปพ.1 หรือ ปพ.5 (ไฟล์นามสกุล . jpg , .jpeg , .png ขนาดไม่เกิน 2 MB)

4. เมื่อข้อมูลของนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วจึงกดปุ่ม ส่งข้อมูลใบสมัคร

5. ระบบจะให้ทำการพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ หรือถ้าต้องการพิมพ์ใบชำระเงินในภายหลัง เข้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน http:// winitsuksa.ws.ac.th/ เข้าสู่ระบบรับสมัคร แล้วทำการกดปุ่ม

6. กำหนดการชำระเงินค่าสมัครสอบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

7. เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครสอบ

8. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการ พิมพ์ออกมา ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2566 โดย เข้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน http:// winitsuksa.ws.ac.th/ เข้าสู่ระบบรับสมัคร แล้วทำการกดปุ่ม หากไม่สามารถพิมพ์บัตรได้ ให้ติดต่อ 036 - 411235 ต่อ 109

9. ถ้าผู้สมัครสอบไม่สามารถ พิมพ์ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้ติดต่อขอรับ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันที่ทำการสอบ

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ตรวจสอบสถานะการสมัคร